facebook

Regulamin

9 listopada 2014

REGULAMIN SERWISU Grupa Zabawowa

1. Postanowienia wstępne
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki i zasady korzystania z platformy edukacyjno-promocyjnej „grupazabawowa.org.pl" (dalej: „Serwis").
1.2. Organizatorem Serwisu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000166381, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego; adres strony internetowej: www.frd.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: „Organizator").
1.3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.grupazabawowa.org.pl
1.4. Serwis jest skierowany do Użytkowników i Uczestników, zdefiniowanych jako: animatorki lub animatorzy Grup Zabawowych oraz wszelkie inne osoby lub podmioty, które ze względów osobistych lub zawodowych są zainteresowane korzystaniem z Serwisu.
1.5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.grupazabawowa.org.pl przez cały czas funkcjonowania Serwisu.
1.6. Korzystanie z Serwisu może się odbywać w oparciu o poniżej przedstawione zasady.
1.7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2. Definicje
2.1. „Organizator" – posiada znaczenie określone w pkt 1.2. Regulaminu.
2.2. „Regulamin Serwisu", „Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin Serwisu grupazabawowa.org.pl, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika i Użytkownika w Serwisie, a także prawa i obowiązki Uczestników i Użytkowników oraz prawa i obowiązki Organizatora w Serwisie.
2.3. „Serwis" – posiada znaczenie określone w pkt 1.1. Regulaminu.
2.4. „Uczestnik" – osoba, która jest jednocześnie podmiotem prowadzącym spotkania Grupy Zabawowej lub inną osobą lub podmiotem, który ze względów osobistych lub zawodowych jest zainteresowana korzystaniem z Serwisu
2.5. „Użytkownik" – oznacza użytkownika Internetu odwiedzającego stronę www.grupazabawowa.org.pl w tym Animatorki i Animatorów Grup Zabawowych, zainteresowanego korzystaniem z Forum umieszczonego na Serwisie a jednocześnie spełniającego warunki uczestnictwa w Serwisie określone w pkt 3.2. Regulaminu.

3. Organizacja Serwisu. Podstawowe warunki uczestnictwa w Serwisie
3.1. Serwis jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Z możliwości rejestracji w Serwisie mogą korzystać jedynie podmioty posiadające status Użytkownika zgodnie z definicją określoną w pkt 2.5. Regulaminu i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Inne podmioty nie mają możliwości rejestracji w Serwisie.
3.3. Użytkownik chcąc dokonać rejestracji w Serwisie powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) być podmiotem organizującym spotkania Grupy Zabawowej;
b) być reprezentowany przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
c) poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny podając:
- w polu Użytkownik – swoje imię i nazwisko
- w polu adres e-mai – swój adres poczty elektronicznej
- hasło, które będzie znane tylko i wyłącznie Użytkownikowi
i skutecznie zakończyć proces rejestracji;
d) przejść poprawnie weryfikację po rejestracji;
3.4. Podmiot nie spełniający warunków określonych w pkt 3.3. powyżej może korzystać z Serwisu jako Uczestnik Serwisu. Każdy Uczestnik i Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
3.5. Jeden Użytkownik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w pkt 3.3. Regulaminu, może założyć tylko jedno konto w Serwisie, to znaczy tylko raz wypełnić Formularz rejestracyjny.
3.6. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane, w tym dane osobowe. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.
3.7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
3.8. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją do Serwisu.)
3.9. Uczestnik może przystąpić do Serwisu w dowolnym momencie jego trwania.
3.10. Serwis składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników Internetu przeglądających stronę internetową www.grupazabawowa.org.pl oraz z treści dedykowanych - forum dla Użytkowników Serwisu w rozumieniu pkt 3.3. Regulaminu.
3.11. Funkcjonalności Serwisu dostępne dla Użytkowników i Uczestników to:
a) Materiały do pobrania przez Animatorkę lub Animatora Grup Zabawowych oraz rodzica - możliwość pobrania ze strony Serwisu bezpłatnych materiałów dedykowanych dla rodziców oraz opiekunów (faktycznych lub formalnych), zawierających treści informacyjne lub edukacyjne;
3.12. Funkcjonalności Serwisu dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych do Serwisu Uczestników to:
a) Forum internetowe, na którym Uczestnicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem Grup Zabawowych.
3.13. Ponadto, Organizator, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, może oferować Uczestnikom funkcjonalności inne niż określone w pkt 3.11. i 3.12 powyżej, obejmujące w szczególności:
a) Konkursy dla wszystkich Uczestników, oraz
b) Inne funkcjonalności z zakresu Grup Zabawowych.
3.14. Korzystając z Serwisu Użytkownik i Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Organizator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne, na zasadach opisanych w dalszych postanowieniach Regulaminu.

4. Zasady wypełniania Formularza rejestracyjnego 4.1. W celu przystąpienia do Serwisu jako Uczestnik, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia w całości Formularza rejestracyjnego, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłania drogą elektroniczną do Organizatora poprzez stronę: http://forum.grupazabawowa.org.pl/profile.php?mode=register.
4.2. W Formularzu rejestracyjnym zamieszczone są pola obowiązkowe i pola nieobowiązkowe. Formularz rejestracyjny wypełniony w sposób niekompletny w zakresie pól obowiązkowych nie będzie rejestrowany.
4.3. W Formularzu rejestracyjnym każdy Użytkownik zobowiązany jest podać dane określone w punkcie 3.3
4.4. Przystępując do forum każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z obsługą Forum.
4.5. W Formularzu rejestracyjnym Uczestnik ma ponadto możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych, zgodnie z formułami podanymi w Formularzu rejestracyjnym.
4.6. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego. Zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację Uczestnik potwierdza akceptując oświadczenia zawarte w Formularzu rejestracyjnym.
4.7. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, Organizator przekazuje Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego konta internetowego (dalej: „Konto"). Po dokonaniu aktywacji Konta Uczestnik uzyskuje do niego dostęp. Czas trwania aktywacji wynosi do 5 dni roboczych.
4.8. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Uczestnik Serwisu ma dostęp do swojego Konta z poziomu logowania do Forum. Logowanie do Forum polega na podaniu wskazanego podczas rejestracji adresu e-mail oraz podania hasła wybranego podczas rejestracji.

5. Dane osobowe i pliki „cookies"
5.1. Dane osobowe osób fizycznych , w tym dane osób fizycznych rejestrujących Uczestnika w Serwisie, udostępniane w Formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych") oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną"), w związku z korzystaniem z Serwisu, na potrzeby prowadzenia Serwisu.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja Komeńskiego przy ulicy Flory 1/8 w Warszawie.
5.3. Uczestnik, jeśli jest osobą fizyczną, a także osoba fizyczna rejestrująca Uczestnika w Serwisie - Forum, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym dla celów związanych z Serwisem. Udostępnienie danych na potrzeby wskazane w pkt 5.1 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu uczestnictwa w Serwisie.
5.4. Podanie danych osobowych na cele określone w ust. 3.12. jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Forum.
5.5. W celu realizacji usług dostępnych w Serwisie, w szczególności w celu odpowiedzi Użytkownikom korzystającym z Formularza kontaktowego, Organizator może zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników nie korzystających z opcji rejestracji w Serwisie. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w takim, przypadku oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Podstawa prawna – art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
5.8. Serwis może wykorzystywać pliki „cookies" (ciasteczka).

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną
6.1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
6.2. Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.grupazabawowa.org.pl udostępnia Uczestnikom i Użytkownikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu grupazabawowa.org.pl, tj. platformy edukacyjno-promocyjnej stworzonej przez Organizatora, funkcjonującej pod adresem internetowym www.grupazabawowa.org.pl, która umożliwia Uczestnikom i Użytkownikom złożenie drogą elektroniczną Formularza rejestracyjnego oraz udostępnianie i przeglądanie treści określonych w Regulaminie jak również korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
6.3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik i Użytkownikom musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką WWW;
b) połączenie z siecią Internet;
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
6.4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom i Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Uczestnika i Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika i Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
6.5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
b) kodowanie bazy danych osobowych;
c) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
6.6. Rozpoczęcie przez Uczestnika i Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6.7. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Konta.
6.8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
6.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).

7. Reklamacje
7.1. Reklamacje dotyczące Serwisu mogą być zgłaszane listownie pod adres: Fundacja Komńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa, lub e-mailem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu Grupa Zabawowa". Reklamacja powinna obejmować:
a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego reklamację;
b) adres zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego i adres poczty elektronicznej;
c) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
d) wskazanie żądań składającego reklamację.
7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
7.3. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 7.2 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 7.1 powyżej.
7.4. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 7.2 - 7.3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
7.5. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W celu złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie, Uczestnik zobowiązany jest przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , oświadczenie o rezygnacji z udziału w Serwisie. Oświadczenie zawierające prośbę o usunięcie jego Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.
8.2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.
8.3. Organizator usuwa konto Uczestnika w ciągu 48 godzin roboczych po otrzymaniu rezygnacji.
8.4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej www.grupazabawowa.org.pl.
8.5. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa w punkcie poniżej.
8.6. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji funkcjonalności Serwisu, dostępnych opcji dla Użytkowników i Uczestników Serwisu, zmiany nazwy Serwisu, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Serwis. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, a tym samym uczestnictwa w Serwisie. Uczestnik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie przez Uczestnika Regulaminu Serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Serwisie i wiąże się dla Organizatora z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika z bazy Uczestników Serwisu. Nie złożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu Serwisu.
8.7. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Organizatora w zmienionym Regulaminie.
8.8. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Serwisie. Wykluczenie z Serwisu powoduje utratę uprawnień z tytułu uczestnictwa w Serwisie.
8.9. Serwis i niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
8.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
8.11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Organizator
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
Ul. Flory 1/8
00-586 Warszawa

Warszawa, 03.11.2014

 

Strona Grup Zabawowych została sfinansowana przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. w ramach programu “Od serca dla dziecka - liderki” realizowanego we współpracy z Fundacją Komeńskiego